Ang Tao at ang FITRAH

ANG TAO SA ILALIM NG “FITRAH”

Ang tao ay sumailalim sa Likas na pagsunod, simula pa ng isilang ng isang ina siya ay nakasalig sa pagpala at pag-gabay ng Allah (swt). Sa panahong ito, siya ay hindi sumusuway sa lahat ng kautusang itinakda sa kaniya ng diyos hanggang sapitin niya ang kakayahang magpasya.

Sa bahaging ito ng buhay ng tao siya ay nasa ilalim ng tinatawag na “Fitrah” (Arabik) na ang kahulugan ay “Likas na pagsunod ng tao sa kalooban ng Diyos (Natural inclination of man to obey God).” Ang estadong ito ng tao sa ilalim ng “Fitrah” ay hindi nawawala, ngunit maaring malihis, malayo o maligaw.

Sa dahilang ang bata ay wala pang lakas at hindi pa wasto ang kaisipan at talino upang pumili at magpasya ayon sa kanyang sariling kagustuhan, siya ay sunod sunuran lamang sa lahat ng nais gawin ng kanyang mga magulang, o mga taong nag-aruga at nagpalaki sa kaniya. Ang mga tao sa kanyang paligid ang siyang may kakayahan akayin siya sa tama o maling landas ng pagsamba.

Sa isang tradisyon ni Propeta Muhammad (saws), siya ay nagsabi:

“ang bawa’t sanggol ay ipinanganak sa ilalim ng Fitrah, nguni’t ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo, Kristiyano o Pagano..”

(Sahih Muslim – English trans. Vol 4 p 1398#6423)

Magkagaaaayon, kung ang isang tao ay mabuhay ng nag-iisa at lumaking malayo sa anumang sibilisasyon, mamumuhay siyang sumasamba sa nag-iisang Diyos na sa kanya ay Lumikha. Kaya’t kailanman ay hindi mangyayaring siya ay maging Hudyo, Kristiyano o isang Pagano ( tulad ng Hindu o Budismo). Katiyakan na ang kanyang sasambahin ay ang nagiisang Diyos na may Likha ng Langit at Lupa at ng lahat ng nilikha, sapagka’t ito ang kanyang likas na relihiyon. Ito ang kanyang Fitrah (Likas na Pagsunod) sa Diyos na hindi nabahiran ng maling katuruan.

Tulad ng katawan ng bata o ng tao, sa simula ay nagpapasakop sa mga batas na itinakda ng Allah (swt). Ganoon din naman ang kanyang puso at kaluluwa ay nagnanais na tumalima, sumunod at magpasakop sa Allah, nguni’t ang kanyang mga magulang o mga tagapag-alaga ay pinalaki siya at tinuruan na sumunod sa kanilang mga pansariling ligaw na paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay turo at utos lamang ng tao, hindi utos ng Lumikha.

Sa paglaki ng bata, ang relihiyon na kanyang sinusunod ay hindi piniling kusa, bagkus ang relihiiyon na gawa at turo ng kanyang kapwa.

Sa sandaling sapitin ng tao ang wastong gulang at kaisipan, dapat niyang alamin ang buong katotohanan, nararapat siyang pumili at magpasya ayon sariling kalooban at kaisipan. Tungkulin niyang piliin at sundin ang tunay na relihiyon na ibinigay ng Allah (swt), ang pagpapasakop lamang sa kanya.

Ito ang “Kusang loob na pagsunod” sa Diyos. (Self free will), na naaayon sa ilalaim ng FITRAH.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: