EID MUBARAK

Oktubre 22, 2006

Sa aking mga kapatid na Muslim,

Assalamu alaykum wa Rahmatulahi wa Barakatuh

‘Takaballah mina wa minkum’ & EID MUBARAK!!!

Advertisements

Balik Islam – Suriin ang sarili

Oktubre 20, 2006

KApatid na Balik Islam;

1. Nagawa mo na bang pumunta ng nag-iisa sa isang lugar na tahimik upang doon ay maupo at mag-isip, mag-reflect, o mag-muni-muni?

2. At doon ay iyong itatanong sa sarili, Ano ba ng tunay kong maidadahilan kung bakit ako nag-embrace ng Islam?

a. Napagaya lang ba ako sa iba?
b. Dahil nalaman mong nag embrace ng Islam si Robin Padilla?
c. O para subukan kung ano ang maibibigay ng relihiyong Islam sa aking buhay (materially).
d. O sa dahilang ito ang requirements sa iyong pagpunta sa Saudi Arabia?
e. O pumasok ako dito dahil nais ko lang mag-asawa ng ikalawa?

3. O kaya, ang iyong itatanong sa sarili habang ikaw ay nag-iisa:

a. Bilang Muslim na, ano ba talaga ang nais kong maging aktibidad ng aking bagong uri ng pamumuhay?
b. Ano ba ang goal ko bilang Muslim, sapat na ba sa akin ang mag pray 5 times a day, at mag-fasting sa buwan ng Ramadan?
c. Nagagawa ko ba ang magkusang mag salah kahit pa ako ay nag-iisa, o gawa ng nahahatak lamang ako ng iba, o dahil sa takot maakusahang hindi totoo ang aking ginawang pagyakap sa Islam?
d. Nagagawa ko ba ang kusang mag fasting kahit hindi buwan ng Ramadan, o napapagaya lang ako sa iba?
e. Regular ba akong dumadalo sa Jumuah prayer tuwing biyernes?

Sa madali’t sabi, nagagampanan ko ba ang aking tungkulin bilang isang Muslim?

4. Sa isang banda, sumagi na ba sa ating ang mga ganitong katanungan:

a. Sa iyong pagwu wudhu, nangyari na ba na parang mong kinu question na bakit kailangan pang gawin ito?
b. Nakadarama ka bang ng kasiyahan habang ginawa mo ito, o pagkainis, o pagkatamad?
c. Nadama mo na ba ang tinawag na tranquility (deep feeling of calmness) habang nagsasagawa ng pagsa salah. (gaano kadalas?).
d. Kaylan mo ito nadarama, pag ikaw ba ay masaya, o kung ikaw ay may problem?
e. Nadama mo na ba ang kaligayahang dulot ng pagpa fasting, o baka gutom at uhaw lang at panghihina ng katawan ang iyong nadarama pagkatapos na isang araw na pagpa fasting?

5. Sa iyong pagiging Muslim, paano mo susukatin ang sarili: confused, satisfied, contented, fulfilled, frustrated, discouraged, problematic, undergo difficulty, or at a complete loss?

6. Sa nangyayari sa iyong kapaligiran, na-obserbahan mo ba ang kawalan ng pagkakaisa sa hanay ng mga Muslim? Maging ito ay sa sektor ng mga may kaalaman sa Islam, gaya ng mga: (Shaikh Kabeer, Maulana, Alim, Ustadh)?

7. Ano naman ang iyong opinyon o masasabi sa ganitong mga kaganapan sa hanay ng mga Muslim?

8. Malulunasan pa ba ang problemang ito ng hindi pagkakaisa sa hanay ng mga Muslim?

9. Saan ka kabilang, Ikaw ba’y bahagi ng solusyon o bahagi ng problema?

10. May ginagawa ka bang hakbang upang ito ay masolosyonan?

11. Sa iyong pananaw, ano ang dapat gawin upang malunasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa hanay ng mga Muslim?

12. Saan tayo dapat magsimula ng pagbabago?


Balik ako Muslim?

Oktubre 20, 2006

Sa Ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Ang kapurihan ay sa Allah lamang at ang kapayapaan ay sumakanila, sa huling Propeta Muhammad (saw) sa kanyang sambahayan at kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral.

Ang paglalahad na ito mula sa isang dating lider Kristiyano na nagbalik Islam at sa ngayon ay masigasig na nagpapalaganap ng relihiyong ito.

Unang ipinahayag ang aral Islamiko sa Eastern province ng Saudi Arabia hanggang sa iba’t ibang bahagi ng ating kapuluan na naaabot ng mga mensaheng isinaaklat, at nairekord sa audio at video tapes.

Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:

1. Hesus Naipako Ba Sa Krus?
2. Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya.
3. The True Message of Jesus Christ.
4. Islam The True Way of Life.
5. Mga Propesiya sa Bibliya sa pagdating ni Muhammad.
6. Proofs that Allah is One.
7. The Holy Trinity (Facts and Controversy).
8. The Concept of Mystery in Islam.
9. The Truth about the Born Again.
10. Ang Tunay na Iglesia ni Kristo, atbp.

Sa pamamagitan ng mga mensaheng ito ay nabuksan ang puso’t isipan ng maraming Kristiyano upang sila man ay Magsipagbalik Islam.

Ang kabuoan ng pahayag na ito ay halaw sa pakikipanayam na ginawa ng samahan PILIPINO MUSLIM COMMUNITY sa Saudi Arabia.

Sa inyo na naghahanap ng katotohanan hinggil sa kung ano ang tunay na relihiyon na dapat paniwalaaan, masusing pag-aralan ang mga tanong ng samahang PILIPINO MUSLIM COMMUNITY, at ang mga sagot na sa kanila ay ibinigay.

TANONG: Bro. Ahmed, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong religious background bago mo niyakap ang Islam?

SAGOT: Katoliko ang aking mga magulang at dito na rin sa relihiyong ito ako naikasal. Aktibo ako bilang isang Katoliko, naging Choir member ng aming parokya sa Malibay Pasay City, naging kasapi ng Legion of Mary, opisyales ng Malibay Apostleship of Prayer youth Group, isa din akong Cursilista at naging katulong ng aming Kura Paroko sa mga misang kanyang ginagawa sa loob o labas man ng aming Parokya.

Bilang Katoliko bahagi ng aktibidad ko ang magpenitensiya tuwing Kuwaresma sa araw na kung tawagin ay biyernes santo, sinimulan ko ang panatang ito noong ako ay 16 ng taong gulang pa lamang, at ito ay aking ginampanan sa loob ng 12 taon sapagkat ito ang mithiin ng aking puso’t isipan.

Matapos kong gampanan ito ay nakapag-asawa ako, makalipas ang ilang mga taon ay nakatagpo ko ang mga lider ng samahang Baptist Christian sa tahanan ng aking sister-in-law sapagkat sila ay kasapi dito. Ipinaliwanag nila ang mga bagay tungkol sa Bibliya na hindi ko natutuhan sa napakatagal na panahong inilagi ko sa Katolisismo.Tunay na uhaw ako sa katotohanan at kaliwanagan sa mga tanong na nagpapagulo sa aking isip, paniniwala na hindi ko matanggap sa aking relihiyong kinagisnan gaya ng pagdalangin sa mga santo at santa.

Ang naging bunga ng aming pagaaral o Bible study ay ang tuluyan kong pagtalikod sa relihiyong aking kinagisnan, ngunit sa pagsulong ng panahon ay marami pa rin akong mga katanungan na hindi mabigyan ng kasagutan maging sa samahang ito kaya’t napagpasyahan kong lalo pang magsaliksik at magaral.

Nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagaral sa isang bantog na Theological Seminary sa Pilipinas sa ilalim ng kanilang “Extension Program” at maraming pintuan ng kaalaman tungkol sa Kristiyanismo ang dito’y aking napagalaman na lingid sa mga local Pastors o lider Kristiyano sapagkat hindi man nila aminin, ang tanging doktrinang kanilang nalalaman ay mga doktrinang sumosuporta lamang sa kanilang denominasyong kinaaaniban. Katotohanan na ang mga subject na itinuturo sa mga Bible Schools ay yaong tanging susuporta sa kani-kanilang ipinagpipilitang aral kaya nga dumami na parang kabute ang mga religious organization sa ating bansa.

Maaring hindi ninyo paniwalaan na maging sa Seminaryong ito ay hindi rin masagot ang aking mga malalalim na katanungan, at kung masagot man ay lalo lamang nagdadagdag sa akin ng pagkalito, ito’y sapagka’t magkakaibang sagot ang sa akin ay ibinibigay dahil ang mga Professor dito ay mula din sa iba’t ibang denominasyon na ang mga paliwanag ay kumikiling sa kani-kanilang sektang kinaaaniban, kagaya halimbawa ng tungkol sa issue ng “Salvation” ang makulit kong tanong noon kung “Ito ba’y nawawala o Hindi?”, ang sagot ng isang Professor “Hindi nawawala”, ang sagot naman ng isa “Nawawala”, hindi lamang yan, isa pang halimbawa ay ang issue ng “Speaking in Tongue” atbp., sa napakaraming paliwanag na aking tinangap ay higit na kalituhan lamang ang sa akin ay naidagdag, at maging sa napakaraming mga Kristiyano, kaya nga ang naging bunga ay ang pagkakanya kanya ng sekta at bawat isa ay nagsasabing ang tanging tama lamang ay ang kanilang Iglesia.

Maaring ipagtaka ninyo kung bakit nanatili pa rin ako sa Baptist group kahit na ako ay nalilito sa pananampalatayang ito ang dahilan ay sapagka’t wala akong ibang pagpipilian kundi ang manatili na lamang sa samahan, kahit papaano ay nabibigyang sagot ang ilan kong katanungan.

Nagkaroon din naman ako ng pagkakataon na maging isang Pastor (in my own humble rights) napatunayan ko rin naman na may nalalaman ako sa aking dotrinang ipinangangaral, ito ay binigyang pagkilala ng grupong Baptist na aking kinaaaniban sa pamamagitan ng pagbibigay nila sa akin ng katibayang “Certificate of License to Preach” na ang buong kahulugan nito ayon narin sa “Webster Dictionary ” ay “To advocate or Inculcate religious, moral, and right conduct in speech or writing, also to Proclaim or make known by sermon the good tidings”.

Ang huling tungkulin na aking hinawakan nong ako ay Baptist member pa ay ang pagiging Chairman of the Board ng aming Community Foundation dito sa Makati, Metro Manila.

TANONG: Dati ka palang Pastor Protestante at Chairman ng isang malaking Baptist Foundation, Nakatutulong ba ang background mong ito upang mahikayat mo ang isang Kristiyano na magbalik Islam?

SAGOT: Gusto kong liwanagin mabuti ang puntong ito. Ipinahahayag ko ang Islam maging noong hindi pa ako connected sa Islamic Da’wah Center, ipinahahayag ko ang bago kong pananampalataya hindi bilang isang Pastor kundi bilang isang Muslim na nagkataong minsan ay naging isang Pastor. Kaylan man ay hindi kailangan ng Islam ang isang Pastor, bagkos ay kailangan ng isang tulad ko na minsan ay naging Pastor ang Islam.

Ang Islam ay mananatiling tunay kahit hindi dating Pastor ang magpaliwanag nito.

Kaya nga sa aking mga lectures ay higit kong binibigyang diin at pansin ang katuruang Islam at ang Aklat na Qur’an, at ang anomang may kaugnayan sa Kristiyanismo at Bibliya ay sinasagot ko lamang at binibigyang linaw kung may nagtatanong sa aking mga pangangaral.

Tungkol sa tanong mo kung nakatutulong ang background ko sa Kristiyanismo upang mahikayat sila na magbalik Islam, tanging ang Allah lamang ang higit na nakaaalam.

TANONG: Ano ang unang pumukaw ng iyong pansin upang magkaroon ka ng interes pag-aralan ang relihiyong Islam?

SAGOT: Ang pangunahing bagay na pumukaw ng aking pansin upang pag-aralan ko ang relihiyong Islam ay ang karatulang “READ QUR’AN THE LAST TESTAMENT” napangiti ako ng una ko itong mabasa at nasabi ko pa nga sa aking sarili “Totoo ba ito?”, dahil ang alam ko lamang na Testamento ay ang Matanda at Bagong Testamento.

Sa masusi at mahabang pag-aaral ko ng tungkol sa Islam, Qur’an at iba pang aralin na naaayon dito, sa kalaunan ay aking pinag-pasyahang magbalik Islam, Masasabi ko ngayon ng may kasiguruhan na ang pagyakap ko sa Islam ay batay sa kaalaman.

TANONG: Hanggang ngayon ba ay kinikilala mo paring salita ng Diyos ang Bibliya?

SAGOT: Sa sinabi kong mga Testamento hindi ang Bibliya ang tinutukoy ko, ito ay ang “Suhuf” Aklat ni Abraham (Scroll of Abraham), “Tawrat” Aklat ni Moises (Torah of Moses), “Zabur” Aklat ni David (Psalms of David), at “Injeel” Ebanghelyo ni Hesus (Gospel of Jesus).

Hinggil naman sa kung kinikilala ko paring salita ng Diyos ang Bibliya , ang aking paniniwala ay hindi, sapagka’t wala akong nabasa kahit isang pahayag mula sa Qur’an at mula sa mga Authentic hadith ng Propeta (saws) ang nagsasabi na ito ay salita ng Diyos.

Iba ang tinatawag na VERBAL REVELATION at iba ang tinatawag na INSPIRATION, ang VERBAL REVELATION ay salitang namutawi sa bibig ng Allah, at kung ating iintindihing mabuti ang kahulugan ng mga Christian na INSPIRATION ito ay nangangahulugang hindi namutawi sa bibig ng Diyos, kaya’t ito ay hindi salita ng Diyos.

TANONG: Ano ano ang mga nakita mong pagkakaiba ng Banal na Qur’an at ng Bibliya?

SAGOT: Maraming pagkakaiba, gaya ng;

1. Ang pag-angkin ng Diyos na ang Banal na Qur’an ay mula sa Kanya.

“This Qur’an is not such As can be produced By other than Allah; On the contrary it is A confirmation of (revelations) That went before it, And a fuller explanation of the Book-wherein There is no doubt-From the Lord of the Worlds.” Surat 10: Yunus 37

Ito ang pag-aangkin ng Diyos sa Banal na Qur’an, kung ang Bibliya ang ating papansinin, kahit ilang libong ulit mo pang basahin ay wala kang matatagpuan kahit isa mang talata na nagpapahayag ng pag-aangkin ng Diyos sa aklat na ito.

2. Ang Banal na Qur’an ay iningatan ng Allah na hindi madungisan sa angkin nitong kadalisayan, na kung ano ang Kanyang sinabi noon at ipinasulat ay siya mo paring mababasa sa ngayon ng walang bawas at walang naidagdag kahit na isang salita ng tao.

“The Word of thy Lord Doth find its fulfilment In truth and in justice: None can change His Words: For He is the one Who Heareth and Knoweth all.” Surat 6: Al-An’am 115

“We have, without doubt, Sent down the Message; And We will assuredly Guard it (from corruption). Surat 15: Al-Hijr 9

TANONG: Sa papaanong paraan naman iningatan ng Diyos ang Banal na Qur’an?

SAGOT: Sa pamamagitan ng paghahandog Niya sa mga naunang mga Muslim sa pangunguna ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan ) ng kakayahang maisaulo ang Banal na Qur’an, at sa ngayo’y milyong mga Muslim sa buong mundo ang nakasaulo na ng Banal na Qur’an kaya’t imposibleng baguhin ng sinuman ang aklat na ito sapagka’t napakarami ng nakaaalam ng bawat titik na taglay nito, isa ito sa Hiwagang taglay ng Banal na Qur’an na hindi matatapatan o magagaya man ng anumang aklat na naisulat dito sa daigdig, sa ganitong paraan pinanatili ng Allah ang kadalisayan ng Banal na Qur’an sa anumang pagbabawas o pagdadagdag ng sinuman.

At kung ang lahat ng aklat sa daigdig ay susunuging at muling ipasusulat sa orihinal nitong nilalaman, tanging ang Banal na Qur’an lamang ang siyang makapapasa sa ganitong pagsubok na ibibigay.

Ang Bibliya ay hindi aklat ng Diyos kaya’t walang dahilan upang ito ay kaniyang ingatan, Ito’y likha ng mga taong nagpapanggap na sugo ng Diyos, at ang isang kapansin pansin, maging ang kanilang mga isinulat ay wala ang orihinal, hindi ko na kailangan pang patunayan ito sapagka’t mga iskolar Kristiyano mismo ang siyang nagsasabing wala silang pinanghahawakang orihinal na sipi ng kanilang Bibliya.

3. Ang katangian ng Banal na Qur’an na hindi maaangkin ng Bibliya ay ang taglay nitong mensahe:

“On the day We shall raise From all Peoples a witness Against them, from amongst themselves: And We shall bring thee As a witness against these (thy people): and We have sent down To thee the Book explaining All things, A Guide, a Mercy, And Glad Tidings to Muslims.” Surat 16: An-Nahl 89

Ito ang katangiang angkin ng Banal na Qur’an na hindi rin maaangkin ng ibang aklat, sapagka’t dito’y ipinaliwanag na ng Allah ang lahat ng mga bagay, ng patnubay, ng habag at malugod na balita sa mga Muslim.

Kung Bibliya ang ating susuriin ito ay kulang, ang aking batayan ay ang nakatala sa aklat o ebanghelyo ayon kay San Juan na ayon dito ay sinabi ni Hesus (as):

“Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon may Kung Siya, Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan…….” Juan 16:12-13

4. Katangian pa na inaangkin ng Banal na Qur’an, na ito ay walang salungatan (discrepancy).

Ito ang pinakamalaking katangian ng isang aklat na dapat pagukulan ng pansin ng sinumang naghahanap ng tunay na aral at gabay sa buhay.

“Do they not ponder The Qur’an? Had it been from other Than Allah, they would surely Have found therein Much discrepancy.” Surat 4: An-Nisaa 82

Sa Banal na Qur’an ay walang salungatang mababasa o makikita, Nguni’t sa Bibliya, marunong ka lamang bumasa ay malalaman mo na ang napakaraming salungatan, yaon ay kung hindi ka nagbubulagbulagan.

Marami ng kaaway ng Islam ang nagtangkang hanapan ng salungatan ang Banal na Qur’an nguni’t silang lahat ay pawang nangabigo at ang ilan sa kanila ay tuluyang niyakap ang Islam ng mapatunayan nila ang katotohanan hinggil sa tinurang ito ng Allah.

Napakaraming salungatan sa Bibliya na isa sa dahilan upang tuluyan kong paniwalaan ang Qur’an at tuluyan ding talikdan ang dating pananampalatayang kaytagal kong pinaniwalaan. Para sa kapakanan ng naghahanap ng katotohanan ay bibigyan ko kayo ng ilang napakabigat na salungatan sa Bibliya.
Maaring hindi pa batid ng maraming Kristiyano ang mga salungatang ito o kung alam na nila ay nagbubulagbulagan na lamang marahil sa katotohanan.

Lumang Tipan

(1) “At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.” II Samuel 6:23

“Nguni’t kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Aja, na kaniyang ipinanganak kay Saul, Si Armoni at si Mephiboseth; at ang limang anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kanyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzilai na Molathita.” II Samuel 21:8

May anak o walang anak?

(2) “At sinabi ng Panginoon, Ang Aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan man, Sapagka’t siya’y ma’y laman: gayon ma’y magiging isang daan at dalawang pung taon ang kanyang mga araw.” Genesis 6:3

“At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw, ng tatlong daan at limang pung taon. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay siyam na raan at limang pung taon: at namatay.” Genesis 9:28-29

120 taon o 950 taon?

Bagong Tipan

(1) “Kung ako’y (Hesus) nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan.” Juan 5:31

“Sumagot si Hesus at sa kanila’y sinabi, Bagama’t ako’y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo” Juan 8:14

Totoo o hindi Totoo ang patotoo ni Hesus?

(2) “At ito ang patotoo ni Juan (Bautista), nang suguin sa kanya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga Saserdote at mga Levita upang sa kaniya’y itanong, Sino ka baga? At sa kaniya’y kanilang itinanong, kung gayo’y Ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya (Juan), Hindi ako.” Juan 1:19-21

Winika ni Hesus:

“Sapagka’t ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya’y si Elias na paririto.” Mateo 11:13-14

Juan Bautista – Si Elias nga ba o hindi?
May mga lider Kristiyano na pilit pagtatakpan ang mga salungatang ito at ang kanilang isinasagot, na ito daw naman ay napakaliit na bagay upang sabihing hindi sa Diyos ang Bibliya, marahil ay hindi nila nabasa ang sinabi ni Hesus (as) sa ebanghelyo ni Lukas na ganito ang nasusulat: “Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.” Lukas 16:10

Ito ang aking masasabi, na sa Banal na Qur’an ay wala kang makikitang salungatan kahit pa ikaw ay isang Iskolar, Nguni’t sa Bibliya marunong ka lamang bumasa ay makikita mo na ang napakaraming salungatan.

Kung ang papansinin naman natin ay ang chain of narrators sa mga naganap sa buhay ng propeta o ang sinabi niya ay mas paniniwalaan mo ang accounts ng buhay ni Propeta Muhammad (saw) kaysa sa accounts ng buhay ni Hesus (saw).

Sa buhay ni Propeta Muhammad (saw) ang chain ng narrators ay ang tinatawag na mga “Sahabah” na ang kahulugan ay yaong mga tao na nakasama siya at nakausap at narinig ang kanyang mga sinabi at nakita ang kanyang mga ginawa at namatay na isang Muslim, katulad nina Abu Hurayrah (ra), Aisha, ang asawa ni Propeta Muhammad (saw) at marami pang iba.

Sa buhay ni Hesus (saw) ang chain ng narrators ay pawang hindi siya nakasama, nakita, narinig o nakausap tulad nina San Pablo, San Lukas at San Marcos, Kung tungkol sa mga sumulat ng ebanghelyo tulad ng ayon kay San Mateo at San Juan, mismong mga iskolar Kristiyano ang nagsasabing walang katiyakan kung sila nga ang sumulat nito.

Katangian ng Banal na Qur’an na di maaangkin ng alinmang aklat, Ang Qur’an lamang sa buong kasaysayan ng daigdig ang siyang ginamit na saligang batas at sinunod ng isang bansa, Legislatura, Moral, Politikal, Militar o Pangkabuhayan man atbp.

Ang Bibiliya kailan man ay hindi ginamit bilang saligang batas maging ng Papa o maging sa siyudad ng Vatican.

TANONG: Kailan ba nagsimula ang relihiyong Islam?

SAGOT: Simula ng lalangin ng Diyos ang Anghel, Jinns, Tao at lahat ng mga bagay, sapagka’t ito ang dahilang kung bakit niya nilikha ang lahat, Ang sambahin lamang Siya. At ang kahulugan ng salitang Islam ay pagpapasakop lamang sa kalooban ng Allah, Ang kahulugan din nito ay kapayapaan.

“Do they seek For other than the Religion of Allah? – while all creatures In the heavens and on earth Have, willing or unwilling, Bowed to His Will (Accepted Islam). And to Him shall they All be brought back.” Surat 3: Al-Imran 83

“Nay, thunder repeateth His praises, And so do the angels, with awe:…….”

“Whatever beings there are In the heavens and the earth Do prostrate themselves to Allah with good will or in spite of themselves: So do their shadows In the mornings and evenings.” Surat 13: Ar-Ra’d 13,15

“I have only created Jinns and men, that They may serve Me.” Surat 51: Az-Zariyat 56
Islam, ang tanging Relihiyon na Makatarungan, Walang pagtatangi sa mga Tao maging sa Kulay, Tribo, Angkan, o Lahi sapagka’t lahat ng Tao ay nagmula sa isang Ama at Ina (sa laman) si Adan at si Eba, Ang tanging dakila sa harap ng Allah ay yaong mga Taong sumunod sa Kanyang mga kautusan:

“O mankind! We created You from a single (pair) Of a Male and a Female, And made you into Nations and Tribes, that Ye may know each other (Not that ye may despise (each other). Verily The Most honoured of you in the sight of Allah Is (he who is) the most Righteous of you. And Allah has full Knowledge And is well acquainted (With all things).” Surat 49: Al-Hujurat 13

TANONG: Ano ano pa ang nakita mong pagkakaiba sa Islam at Kristiyanismo?

SAGOT: Ang pagkakaiba sa Pagsamba (Worship).

Nguni’t bago ko talakayin ito ay nais ko munang bigyang liwanag ang maling paniniwala ng maraming tao hinggil sa Pagsamba, Sinasabi nila na bagama’t magkakaiba ng pamamaraan nguni’t pagsamba din daw iyo, na lahat ay sa diyos iniaalay kaya’t ang lahat ay pinakikinggan.

Ang paniniwalang ito ay maling mali, totoo na ang lahat ay nag-aalay ng pagsamba, nguni’t ang tanong, tinatanggap ba at pinakikinggan ang lahat ng pagsambang ginagawa?

Upang maging maliwanag sa atin kung lahat nga ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos ay balikan natin at pag-aralan ang kasaysayan nina Abel at Cain, Sila ay inutusan ng Diyos na mag-alay sa Kanya, si Abel ay nag-alay ganoon din si Cain, sila ay nag-alay sa iisang Diyos nguni’t ano ang dahilan at hindi tinanggap ang alay ni Cain?

Tinanggap ang alay ni Abel sapagka’t ang paraan ng pag-aalay na ginawa niya ay naaayon sa ibinigay na paraan ng Diyos, at ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang alay ni Cain ay sapagka’t ang ginawa niyang pag-aalay ay ayon sa sarili niyang pamamaraan.

Maliwanag mula sa kasaysayan ng dalawang ito na hindi sapat na kilala mo ang iyong sinasamba, kinakailangan parin na gawin mo ang iyong pagsamba ayon sa pamamaraan na ang Diyos ang siyang nagbigay.

Sa Islam ang pamamaraan ng pagsamba ay ayon sa nais ng Diyos katulad ng pagsambang ginawa ng kanyang mga Propeta:

(a) Naglilinis muna sila ng katawan, gaya ng paghuhugas ng mga kamay at mga Paa.

(b) Nagpapatirapa sa harap ng Diyos.

(c) At tanging ang iisang Diyos lamang ang siyang sinasamba.

Ang lahat ng mga Muslim sa buong Mundo ay iisa ang pamamaraang ginagawa sa pagsamba sapagkat iisa ang kautusan na kanilang tinanggap.

Sa Kristiyanismo ay iba ibang pamamaraan ng pagsamba ang iyong makikita, may tumutugtog at may sumasayaw, may lumulundag at may sumisigaw, may pumapalakpak at may kumakaway, may umiiyak na di alam ang dahilan.

Ito ba ang paraan ng pagsamba na iniutos ng Diyos sa kanila, sa palagay n’yo kaya’y katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsambang iniaalay nila?

TANONG: Bakit mo naman nasabing ang uri ng pagsamba sa Islam ang tinatanggap ng Diyos, mayroon ka bang pruweba?

SAGOT: Mayroon, mababasa sa Banal na Qur’an ang pahayag ng Allah hinggil dito:

“(Such was) the practice (approved) of Allah among those Who lived aforetime: No change will thou find In the practice (approved) of Allah.” Surat 33: Al-Ahzab 62

Kung hindi maniniwala ang mga Kristiyano sa pahayag na ito ng Allah, Sino pa ang maari nilang paniwalaan ?

“And whose word can be Truer than Allah’s?” Surat 4: An-Nisaa 87

Maging sa Bibliya ay mababasa ang ganitong mga pamamaraan ng pagsamba:

Si Moises ay inutusang maglinis ng kamay at paa bago pumasok sa tabernakulo:

“At si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak, ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa; Pagka sila’y pumapasok sa tabernakulo ng Kapisanan, At pagka sila’y lumalapit sa dambana ay naghuhugas sila: gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.” Exodo 40:31-32

Ganoon din naman, ating mababasa sa Bibliya na si Hesus (as) ay nagwika: “Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang mga lupa, ang isang tuldok o kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.” Mateo 5:17

Walang pagbabago sa paraan ng pagsamba ayon narin sa pahayag na ito ni Hesus (as), na hanggang sa mangawala na ang langit at ang lupa at maganap na ang lahat ng mga bagay, at bahagi ng dapat na maganap ay ang kanyang muling pagbabalik.

At dahil hindi pa siya nagbabalik, kung ganoon sadyang hindi mababago ang paraan ng Pagsamba sa Diyos.
Ang mga Propeta ay nagpatirapa sa Pagsamba sa Diyos.

“At nagpatirapa si Abram: at ang Diyos ay nakipagusap sa kaniya, . . . ” Gen. 17:3

“At lumakad siya (Hesus) sa dako pa roon, at siya’y nagpatirapa, at nanalangin,……” Mateo 26:39
Ang Islam ay relihiyon na Diyos ang nagbigay, samantalang ang Kristiyanismo ay hindi.

Ang katawagang Kristiyanismo ay nagsimula lamang makalipas ng may sampung taon mula ng lumisan si Hesus (as) sa daigdig, at ito (Kristiyanismo) ay ibinansag sa grupong itinatag ni Saul o San Pablo sa Antioquia.

“This day have I Perfected your religion For you, completed My favour upon you, And have chosen for you Islam as your religion.” Surat 5: Al- Maidah 3

“The Religion before Allah Is Islam : ………..” Surat 3: Al- Imran 19

Ang relihiyon na ibinigay ng Allah Kaniyang mga naunang mga propeta ay ang Al-Islam.

“The same religion has He (Allah) Established for you as that Which He enjoined on Noah – The which We have sent By inspiration to thee – And that which We enjoined On Abraham, Moses, and Jesus: ………” Surat 42: Ash-Shura 13

Ang Kristiyanismo ay hindi ibinigay ng Diyos o itinatag ni Hesus (as), sapagka’t hanggang sa siya ay kunin ng Diyos ay sa Sinagoga o Templo ng mga Hudyo dumadalo ng pananambahan, ito rin ang patuloy na ginagawa ng kanyang mga piniling mga Apostoles maging ng siya ay lumisan.

“At araw-araw sila’y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa Templo” Gawa 2:46

“Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa Templo nang oras ng pananalangin, na ikasiyam” Gawa 3:1

TANONG: Papaano mo patutunayan na ang grupong itinatag ni Pablo ay hindi ang grupong itinatag ni Hesus (as)?

SAGOT: Bago ko sagutin ito ay nais ko munang linawin na bagama’t ang ilan sa mga taong sumunod kay Pablo ay tagasunod ni Hesus (as) gaya nina Barnabas at Marcos, nguni’t ito’y noong hindi pa nila natutuklasan ang tunay na nasa isip at maling aral na taglay ni Pablo, nguni’t ng malaman na ito ni Barnabas ay agad siyang humiwalay kasama ng iba pang tunay at tapat na sumusunod sa aral ni Hesus (as), Ito ay ang pagsamba lamang sa nagiisang Diyos na si Allah na kilala ni Hesus (as) sa Pangalang ELI.

“At ang mga alagad (ni Pablo) ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia.”
Mga Gawa 11:26

Ang matibay na patotoo na ito ay grupo ni Pablo ay batay sa propesiya ni Hesus (as) na mababasa sa Bibliya:

“Ang mga bagay na ito’y aking sinalita sa inyo, upang kayo’y huwag mangatisod. Kayo’y palalayasin nila sa mga sinagoga: OO, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito’y gagawin nila, sapagka’t hindi nila nakikilala ang Ama, ni Ako (Hesus) man.”
Juan 16:1-3
Palalayasin sa Pananambahan sa sinagoga – Ito ang propesiya ni Hesus (as), At ito ang naging katuparan sa grupong ito na kilala sa pangalang Kristiyano, na hindi lamang sila tuluyang naialis ni San Pablo sa sinagoga bagkos ay naialis sila sa pagsamba sa nagiisang Diyos, ang Allah. Ito ang tanging misyon ni San Pablo.

Hindi lamang sila tuluyang naialis ni Pablo sa sinagoga bagkos ay naialis sila sa pagsamba sa nagiisang Diyos, ang Allah.

“Tunay na ako (Pablo) ma’y nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Hesus na taga Nazareth………At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga….” Ang mga Gawa 26:9,11

Isa pang babala ni Hesus (as) sa pagdating ni Pablo:

“Kung magkagayon, Kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Kristo, o, nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Kristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.” Mateo 24:23-24

Ang propesiyang ito ay makikita ang kaganapan sa katauhan ni Pablo, Kanyang sinabi na nakausap at nakita niya si Hesus (as) sa daan ng Damascus, at nailigaw niya ang maraming tagasunod ni Hesus maging ang apostol na si Barnabas.

TANONG: Nais kong balikan ang nauna kong tanong, may maidadagdag ka pa ba tungkol sa pagkakaiba ng Islam at Kristiyanismo?

SAGOT: Sa katotohanan, mayroon din namang magkakatulad na paniniwala sa Islam at Kristiyanismo katulad ng:

(1). Paniniwala sa mga Anghel, Demonyo, Espritu, Langit, Impiyerno, Kabilang Buhay, Sa Araw ng Paghuhukom, Muling Pagbuhay ng Diyos sa mga namatay na tao, Paniniwala sa mga propeta, atbp.

(2). Artikulo ng pananampalataya sa Islam at Kristiyanismo, na si Hesus (as) ay Sugo at Propeta ng Diyos, na ipinanganak siya ng isang birhen (walang lalaking sumiping), at ito’y itinuturing sa Islam at Kristiyanismo na isang himala. Pinaniniwalaan din ng dalawang ito na si Hesus (as) ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpalakad ng mga pilay, nagbigay ng paningin sa mga bulag, nagbigay ng pandinig sa mga bingi, at bumuhay ng patay sa pamamagitan ng pahintulot at kapangyarihan ng Diyos.Pinaniniwalaan din sa Islam at Kristiyanismo na siya ay muling babalik.

Ang malaking pagkakaiba ng aral tungkol kay Hesus (as), Sa Islam si Hesus (as) ay tao, sa Kristiyanismo siya ay diyos.

Ang batayan ng Islam ay ang sinabi ng Allah sa kanyang Banal na Qur’an, Samantalang ang paniniwala naman ng mga Kristiyano na siya ay diyos ay batay sa ginawang botohan may 400 A.D. taon na ang nakalipas mula ng si Hesus (as) ay lumisan, ito’y naganap sa tinatawag na “Council of Nicea” sa pangunguna ni Emperor Constantine.

Ilan pang pagkakaiba sa Islam at Kristiyanismo:

Ang Islam ay nakabatay sa mga kautusang itinakda ng Allah na nakatala sa Banal na Qur’an:

“This is the Book (Qur’an) In it is guidance sure, without doubt, To those who fear Allah.” Surat 2: Al-Baqarah 2

Ang Kristiyanismo ay nakabatay sa Tradisyon ng Tao:

Ayon kay Pablo:

“Kayo’y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at nagsisipanatiling matibay sa mga tradisyon, gaya ng ibinigay ko sa inyo.” 1 Corinto 11: 2

Ganito rin ang mababasa sa Isaias at Mateo:

“At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, nguni’t inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila.” Isaias 29:13, Mateo 15:8-9

TANONG: Napansin namin na ang isang talatang binanggit mo ay mga salita ni Pablo, mapapatunayan mo ba na ang aral na ibinigay niya ay galing lamang sa sarili niya?

SAGOT: OO, at ang matibay na patunay ay mula narin sa sariling mga bibig ni Pablo na ating mababasa sa Bibliya:

“Alalahanin mo si Hesukristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio.” II Timoteo 2:8

“Ako’y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evagelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo.” Galacia 1:6

“Sapagka’t aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinangangaral, na ito’y hindi ayon sa tao.

Sapagka’t hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, (ng mga apostoles ni Hesus) kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo……..Na ihayag ang kaniyang anak sa akin, upang siya’y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil; pagkaraka’y hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo: Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nanguna sa akin………”
Galacia 1:11-12, 16-17

“Sapagka’t inaakala kong sa anoman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol.” II Corinto 11:5

Marahil ay sapat na ang mga patunay na ibinigay ko, na ang aral na sinusunod ng mga Kristiyano sa ngayon ay hindi aral na mula sa Diyos, hindi rin aral ni Hesus (as), kundi sariling aral ni San Pablo at pinipilit niyang ilagay sa mga labi ni Hesus (as).
Bagama’t parehong may mga alituntunin, batas, at gabay na ipinatutupad ang Islam at Kristiyanismo, nguni’t ang malaking nitong pagkakaiba, ang mga alituntunin, batas at gabay sa Kristiyanismo ay hindi praktikal at hindi masusunod o magagampanan ng tao gaya ng katuruang:

“At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon: sapagka’t may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang boong katawan mo ay mabulid sa impierno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at itapon:” Mateo 5:29-30

Hindi ito praktikal at hinding hindi magagampanan at maipatutupad, sapagka’t kung ito ay paiiraling ganap ay kakalat sa daigdig ang napakaraming bulag at putol ang mga kamay.

Ilan pang hindi praktikal na alituntunin sa Kristiyanismo:

“Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masasamang tao: kundi sa sinomang sa iyo’y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila.” Mateo 5:39

Sa mga Katoliko, ang mga utos ng Papa sa Roma ang siya namang ipinatutupad.

Samantalang sa Islam kung ano ang utos, alituntunin at gabay na ibinigay ng Allah na mababasa sa Banal na Qur’an ay yaon ang sinusunod ng mga Muslim ng walang labis at walang kulang sapagka’t ito ay praktikal.

Ganoon din naman, ang pagkakaiba ng dalawang ito ay ang mga nagpatuloy sa aral na iniwan ng kani-kanilang propeta;

Sa Islam ang aral na iniwan ni Propeta Muhammad (saw) ay ipinagpatuloy ng kanyang mga kasamahan na pinamunuan ng mga tinatawag na “CALIPH”, Sila’y sina Abu Bakar, Umar, Uthman, at Ali, at ang katangiang taglay ng mga ito ay sapat ng batayan na ang ipinagpatuloy nilang aral ay tunay na nagbuhat sa Allah at tunay na namutawi sa bibig ng mahal na Propeta (saw), sapagkat nakasama nila ito, nakausap, narinig, nakita ang mga ginawa, at sinunod nila ng buong katapatan ang lahat ng sa kanila ay ipinagutos at iniaral, namatay silang mga tapat na Muslim.

Ang pangunahing aral na kanilang ibinahagi sa mga bagong Muslim ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, Kanilang ipinagpatuloy ang katuruan na sa Islam iba ang Diyos at iba ang Tao, Iba ang Lumikha at iba ang nilikha.

Samantalang sa Kristiyanismo, hindi ang labing-isang pinili ni Hesus (as) ang nanguna kundi si Pablo at mga kasamahan nito na hindi nakasama, nakita, narinig, o nakausap ni Hesus (as) ng personal noong siya ay nasa lupa pa.

Sa simulang katuruan ang Diyos ay diyos at ang Tao ay tao, nguni’t ng magtagal ang Diyos at naging Tao at ang Tao ay naging diyos. Hindi dalisay na aral at walang matibay na batayan.

TANONG: Papaano mo ipaliliwanag na ang Allah ang tunay at nag-iisang Diyos na karapat-dapat na sambahin?
SAGOT: Mula sa pinakamatandang kasaysayan ng Sangkatauhan at maging sa pinakamatandang bagay (oldest relics) na ating taglay ang napapahiwatig sa atin na sa bawa’t panahon ang Tao ay may pinaniniwalaang diyos na kanyang sinamba. Maging sa makabagong panahon ay ganito din ang ating makikita saan mang sulok ng Mundo, nagpapahiwatig lamang na ang Tao ay naniniwala sa Isang hindi nakikita at kinilala niya itong diyos at kaniyang sinamba, at patuloy niya itong gagawin kahit walang nag-uutos sa kanya, may kung anong puwersa sa loob ng isang Tao ang nagtutulak sa kanya na gawin ito.

Ang dahilan, sapagka’t sa pasimula pa lamang na likhain ng Diyos ang Tao ito ay nasa estado na kung tawagin sa Arabik ay “Fitrah” (Natural belief in Allah), ito ay mababasa sa Banal na Qur’an:

“So set thy face Truly to the religion being upright, The nature in which Allah has made Mankind:” Surat 30: Ar-Rum 30

“When thy Lord drew forth From the Children of Adam From their loins Their descendants, and made them testify concerning themselves, (saying): “Am I not your Lord (Who cherishes and sustains you?) They said: “Yea! We do testify!” (This), lest Ye should say on the Day Of Judgement: “Of this we Were never mindful”. Surat 7: Al- A’ raf 172

Ganito ang sinabi ni Muhammad (saw) hinggil sa “Fitrah” (Natural belief in allah):

The Prophet Muhammad (saw) reported that Allah said, “I created My servants in the right religion but the devils made go them astray.”

The Prophet Muhammad (saw) also said, “Each child is born in a state of “Fitrah”, but his parents make him a Jew or a Christian. It is like the way an animal gives birth to a normal offspring. Have you noticed any (young animal) born mutilated before you mutilate?” Sahih Muslim

Ipinahayag dito ng Allah ganoon din ng Propeta (saw) na ang Tao sa simula pa lamang ng lalangin ay nasa ilalim na ng “Fitrah”, at sa pagkasilang nila ay binabago ng mga Magulang ang kanilang natural na relihiyon ang Pagsamba lamang sa Allah, pinasusunod ng mga Magulang ang mga musmos na bata sa kani-kanilang mga maling paniniwala na kanilang minana sa kanilang mga magulang.

Ito ang katotohanan, tayong lahat maging ang ating mga magulang at maging ang kanilang mga magulang ay mga biktima ng maling aral, ng maling pagsamba sa mga hindi dapat pag-alayan nito.Ang “Fitrah” ng pagkaunawa na may diyos ay binibigyang patunay ng mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran.

Ang Tao sa iba’t ibang lugar at panahon sa buong kasaysayan ng Mundo ay nagpapahiwatig ng pagkakilala sa Diyos, Kinilala nila ito sa iba’t ibang katawagan mula sa sarili nilang mga wika gaya ng mga sumusunod:

Unkulunkulun = Greatest of the Great
Inkosi phe – Zulu = The Lord above
Umvelinqangi – Wall-hu-gam = Mula sa Zulu ng South Africa, ang kahulugan “God is rich”.
Om (aum) = Means Guardian
Pramatma = Hindi word for God Almighty
Atma = Ancient Indian – The Soul

God = English
Got = Afrikans
Gott = German
Gudd = Danish, Swedish & Norwegian

Duw = Welsh
Dia = Scotch, Irish
Deus = Portuguese
Dieu = French
Dio = Italian
Dios = Spanish
Diyos = Tagalog (Pilipino)

ADO = Canaanites
Adonai = Hebrew (hiram sa wikang Canaanites)

YHWH = Hebrew (classic)
Yahweh = English rendering

Allon = Ancient Phoenician
EL = Palestine, Israelites
Eli, Eloi = Known by Jesus (as)
Allah = Arabic (In Islam)
Bathala = Tagalog (means, Bahala ang Allah)

Kung pag-aaralang mabuti ang mga pangalang nabanggit kapansin pansin ang limang (5) pangalan, dahil sa mga pagkakahawig ng mga ito.

1. Allon = Ancient Phoenician
2. EL = Palestine, Israelites
3. Eli = Known by Jesus (as)
4. Allah = Arabic (In Islam)
5. Bathala = Tagalog (means, Bahala ang Allah)

Kapansin pansin din na ang mga Pangalang ito ay katawagan mula sa taga Silanganan, Sa mga Pangalang ito na itinawag ng mga Tao sa Diyos tanging Ang Allah lamang ang hindi maaaring bigyan ng kasarian (Lalaki o Babae), at hindi magiging marami ang kahulugan, mananatili itong nagiisa sa kanyang katangian na walang katulad at walang kapantay.

Ang katawagang Bathala ng mga Pilipino sa Diyos ay hango mula sa Pangalan ng Allah, nguni’t ng masakop ng mga Kastila ang Pilipinas ay ipinalit nila ang katawagang Dios o Diyos na hango sa kanilang lenguahe.

Ang Pangalang Allah ay kinilala ng mga Iskolar na Hudyo at Kristiyano. Mahigit na 6000 ulit na ang salitang “Yahuwa Elah”, Huwa Alah”, “Huwallah”, ay mababasa sa Bibliyang Hebreo. Ganoon din naman ng isalin ng mga Iskolar Kristiyano ang Bibliya sa Wikang Arabik, ang Pangalan ng Diyos na kanilang isinulat Ay Allah, Kung hindi nila pinaniniwalaang Allah ang Pangalan ng Diyos ano ang dahilan at isinulat nila ito sa salin ng kanilang Bibliya sa wikang Arabik, upang kumita lamang ng malaking halaga o lukohin ang Tao?

Ang lahat ng patunay kong ito na ang Allah ang Tunay na Diyos ay mula sa aking masusing pag-aaral, nguni’t ang pinakamatibay kong dahilan na Siya lamang ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat na Sambahin ay sapagka’t ito ang kanyang tinuran sa kanyang Banal Qur’an na buong Puso’t isip kong pinaniniwalaan:

“Allah is He, than Whom There is no other god; Who knows (all things) Both secret and open; He, Most Gracious, Most Merciful.” Surat 59: Al-Hashr 22

Katotohanang iisa lamang ang Lumiksa at ang lahat ay Kanyang nilikha, Gaya din naman na walang bansa sa daigdig na Dalawa o Tatlo o Isang Libo ang Pinuno, Presidente, o Hari. Hindi ka rin makakakita ng Dalawa o Tatlo o higit pang Supreme Commander ng isang Hukbong Sandatahan, o Dalawang Principal sa Isang Universidad, o Dalawang Ama sa Isang Tahanan.

Higit pang nakalilito ay ang konsepto ng mga Kristiyano sa Kapangyarihang ng diyos na kanilang pinaniniwalaan, nasabi ko ito sapagkat naniniwala ang mga Kristiyano sa tinatawag na “Divine Conflict” sa pagitan ng Diyos at ng Dimonyo.

Kung ating masusing papansinin ay mas malayang nakakagalaw, nakagagawa ang Dimonyo ng anumang kanyang naisin lalo’t tungkol sa paguudyok niya sa Sangkatauhan tungo sa paggawa ng kasalanan, at pagdating naman sa gawain ng pagbabalik ng mga naligaw sa tamang daan ay lubhang pigil na pigil at hindi agad makakamit ang kapatawaran, na kailangan pa munang Magpulong ang Tatlong diyos ( na nilikha ng Kristiyanismo sa pamamagitan ng eleksiyon noong nakaraang 400 A.D.) para lamang nila mailigtas ang nais magkamit ng kaligtasan.

Tatlong diyos na nilikha ng mga lider Kristiyano laban sa kapangyarihan ng nag-iisang Demonyo?

TANONG: Papaano mo natanggap na si Muhammad (saw) ay tunay ngang propeta at hindi impostor katulad ng ibinibintang sa Kanya, at ano ang iyong matibay na batayan?

SAGOT: Bago ko sagutin ang tanong mo ay talakayin muna natin kung ano ang mga katangian na dapat taglayin ng isang propeta.

Batay sa Qur’an at Bibliya, Ang lahat ng propeta ay Tao:

“And before thee We sent none but men, to whom We granted inspiration: if ye Realize this not, ask of those Who possess the message.” Qur’an 16:43

Winika ni Hesus (as); “…datapwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na narinig sa Diyos, ito’y hindi ginawa ni Abraham.” Juan 8:40

Ang Diyos ang siyang nagtalaga sa isang Propeta sa kaniyang tungkulin.
“We send the Messengers Only to give good news and to warn:” Qur’an 6:48

“We have not sent thee (O Muhammad) But as a Messenger to all mankind, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men Know not.” Qur’an 34:28

“At sinabi ni Moses sa Diyos, Sino ako upang pumaroon kay Faraon, at upang ilabas sa Egipto ang mga anak ni Israel? At Kanyang sinabi, tunay na Ako’y sasaiyo, at ito’y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo:” Exodo 11-12

“Sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong ibigin ako sapagkat ako’y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya Ako.” Juan 8:42

Ang lahat ng mga propeta ay hindi nagpahayag ayon sa sarili nilang kagustuhan, o ipinahayag ang kanilang sarili.

Allah said in the Qur’an: “Your companion (Muhammad) has neither gone astray nor has erred. Nor does he speak of his own desire.” Qur’an 53:2-3

God said to Moses: ” Now then go, and I, even I, will be with your mouth, and teach you what you are to say.” Exodus 4:12

Winika ni Hesus: “Sapagka’t ako’y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang aking Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa aking ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin. …… ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita.” Juan 12:49-50

Ang prophethood ay hindi lingid sa relihiyong Judaismo at Kristiyanismo, ngunit ang madalas na tanong ay kung papaano matitiyak na ang isang Tao ay tunay na propeta.

Ang maging isang propeta ay isang biyaya at malugod na handog ng Diyos sa sinumang kaniyang piliin. Magkagayon, mula sa masusing pagaaral, ang mga katangiang taglay ng mga kinilalang propeta ng nagdaang panahon ay ang: Namumukod nitong ugali (Character, Moralidad) sa Lipunang kaniyang ginagalawan.

Napakahalaga ng mga katangiang ito sapagka’t ang buhay ng propeta ay nagsisilbing huwaran sa kaniyang mga tagasunod.

Namumukod tangi si Muhammad (saw) sa kaniyang paguugali at kaalaman, bilang patotoo, hahayaan kong ang mga hindi Muslim ang magbigay patunay nito, ilan sa kanila;

A. Ayon sa Encyclopedia Britannica – “Muhammad is the most successful of all prophets and religious personalities.

B. Rev. R. Bosworth Smith (Muhammed & Muhammedanism – 1946) – “By a fortune absolutely unique in history, Muhammad is a three fold founder of a Nation, of an Empire, and of a religion.” .. He cared not for the dressing of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life.”

C. Annie Besant, The Life & Teaching of Muhammad (Madras 1932 p.4) – “It is impossible for anyone who studies the life of the great prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty prophet, one of the great messenger of the Supreme.”

D. Lamartine, Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol. 11 pp. 276-277 – “Philosopher, Orator, Apostle, Legislator, Warrior, Conqueror of Ideas, Restorer of rational belief, of a cult without image, the founder of twenty terrestial empire and of one Spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness maybe measured, we may well ask, is there any man greater than he?”

Naitala sa dahon ng ginintuang kasaysayan na ang mga “contemporaries” ni Muhammad (saw), ang mga Hudyo, Kristiyano, kaibigan man o mga hindi naniniwala sa kaniya, ay kinilala ang kanyang hindi matatawarang katapatan.

Tunay na mapagkakatiwalaan, walang bahid ng pagsisinungaling sa lahat ng kaniyang mga ipinahahayag, mapagkawanggawa, pantay na pagtrato sa mga tao, masunurin sa kaniyang mga pinuno at mapagmahal na anak; at ang ugaling ito ay taglay na niya mula pa sa kaniyang pagkabata, dahil dito’y nasambit ng mga hindi naniniwala sa kaniyang misyon ang ganito;

“O Muhammad, hindi ka namin tinatawag na sinungaling, ngunit itinatat’wa namin ang nagbigay sa iyo ng Aklat (Qur’an) at ang naghatid sa iyo ng mensahe.”

Ang pagiging Tapat (Honest) at Makatotohanan (Truthful) ang pinakadakilang katangian ng isang propeta, sapagka’t kung hindi dalisay ang katapan ng kaniyang paniniwala at pagmamahal sa Diyos at walang katotohanan ang kaniyang iniaaral ay walang halaga ito sa Sangkatauhan.

Kung hindi tunay ang pagiging propeta ni Muhammad (saw) batay sa mga katangiang dapat taglayin ng isang propeta, kung siya ay isang impostor gaya ng paratang sa kaniya ng kaniyang mga kaaway (noon at ngayon), kung siya ay sinungaling at walang katotohanan ang kaniyang ipinahahayag, ito’y hindi malilingid sa mga taong buong puso’t kaluluwang sumunod sa kaniyang mga utos at aral na handang ibigay ang kanilang mga yaman maging ang kanilang buhay, ang malalapit niyang kamag-anak, tapat na mga kaibigan, lalaki at babae, mayaman at mahirap, matalino at mangmang, ito’y kanilang mararamdaman at matutuklasan sapagka’t ang karamihan sa kanila ay hindi na umalis sa kaniyang pananaw. At sa sandaling matuklasan nila ito ay mawawalang saysay ang lahat ng kaniyang pinaghirapan kasama na ang kaniyang buhay.

Kung si Muhammad ay huwad na propeta, maaari niya itong ilihim sa kanayang mga Sahabah, at mga malalapit na tagasunod isang panahon, hindi sa habang panahon.

Ito ang dahilan kaya ko tinanggap si Muhammad (saw) na aking propeta, tinimbang ko siya ayon sa katangian ng isang tunay na propeta, at ang naging resulta, walang pagdududa, siya ay hinirang ng Diyos na Kaniyang propeta.

Ang maipapayo ko, kung may mga pinaniniwalaan kayong propeta, inyo ring timbangin batay sa katangiang dapat taglayin ng isang propeta, inyong timbangin sa timbangan aking ginamit sa aking propeta, at mas o menos ang mga ito ay hindi makapapasa.
TANONG: Napansin ko na hindi mo ibinigay na katangian ng isang tunay na propeta ang paggawa ng himala (Miracles), hindi ba katangiang dapat ding taglayin ito ng isang tunay na propeta?

SAGOT: Napakaganda ng tanong at obserbasyon mo, bagama’t hindi ko isinama sa katangian ng propeta ang paggawa ng mga himala, nguni’t hindi nangangahulugan na hindi nila ito katangian.

Ang dahilan kaya hindi ko ito isinama ay sapagka’t mayroong mga bulaang propeta na nakagagawa rin ng mga himala at mga kababalaghan upang mailigaw ang tao sa tunay na aral na nagmumula sa Diyos, at ito’y ibinigay na babala ng mga propeta, gaya halimbawa ng sinabi ni Hesus (as):

“Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.” Mateo 24:23-24

Ganoon din naman, hindi masasabi nino man na bulaan ang isang propeta na hindi nakagawa ng mga himala, sapagka’t si Juan Bautista na ayon kay Hesus (as) ay ang pinakadakilang propeta noong panahon niya, nguni’t sangayon narin sa Bibliya na mababasa sa ebanghelyo ayon kay San Juan 10:41 na siya ay walang himalang ginawa kahit isa.

Huwag nating kalilimutan na walang sinumang propeta ang gumawa ng kanilang sariling himala, ang lahat ng ito ay Diyos ang may likha, at hindi maililiban si Hesus (as) dito, sapagka’t ito ay kaniyang pinatotohanan, na ang kaniyang mga ginawang himala ay hindi ayon sa kaniyang sariling kakayahan o kapangyarihan, ito’y mababasa sa Bibliya,

Winika ni Hesus (as); “Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili.” Juan 5:30

“….sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo.” Mateo 12:28

Hinggil kay Muhammad (saw), “The most miraculous thing about him is that he never claimed the power of working miracles, but he change the world in 23 years.”

May mga himala siyang ginawa nguni’t hindi upang i-propagate ang kaniyang pananampalataya, at ito ay ina-attribute niyang lahat sa Diyos. Tuwina’y maliwanag niyang sinasabi na siya ay tao lamang gaya ng karaniwang nilikha ng Allah. Maliwanag niyang sinasabi na wala siyang pangsariling yaman dito sa mundo, maging sa langit, at kailan man ay hindi niya inangkin na mayroon siyang alam sa lihim ng hinaharap.

Maraming mga himalang ginawa si Muhammad (saw) sa kapahintulutan ng Allah, at ito ay naitala sa kasaysayan at hindi mapasusubalian ng sinuman maging ng kaniyang mga kaaway, halimbawa’y ang pagpaparami ng pagkain, ang pagpaparami ng tubig, ang pagpapagaling sa may sakit atbp., datapuwa’t ang mga munting himalang ito ay hindi gaanong pinaguukulan ng pansin ng mga Muslim sapagka’t ang lahat ay naka-focus ang attention sa pinakadakilang himala na ginawa ng Diyos kay Muhammad (saw), ito ay ang Banal na Qur’an.

TANONG: Sa papaanong paraan na ang Banal na Qur’an ay naging isang Dakilang Himala?

SAGOT: Upang higit mo itong maunawaan ay ating pagaralan ang pahayag dito ng Allah na nakatala sa Banal na Qur’an;

“At kanilang winika: “Bakit walang mga Tanda (himala) na ipinadala sa kaniya ang kanyang Panginoon? Ipahayag: “Ang mga Tanda ay sa Allah lamang, at ako ay isa lamang tagapagbigay ng babala.” Qur’an 29:50

Noong kapanahunan ni Propeta Muhammad (saw) ay marami sa mga hindi naniniwala sa kaniya ang hinihilingan siya na gumawa ng mga himala, at ang talatang ito ang sinabi ng Allah na kaniyang isagot.

Sa sumunod na talata ay ipinahayag na ng Allah na ang Qur’an ang pinakadakilang Tanda na ibinigay niya kay Muhammad (saw), winika ng Allah;

“Hindi pa ba sapat sa kanila na Aming ipinadala sa iyo ang Aklat (ang Qur’an)…..?” Qur’an 29:51

Hindi gaaanong mauunawaan ng isang Kristiyano ang nais sabihin dito ng Allah kung hindi niya babasahin ang kabuoan ng ipinahayag ng Allah sa Banal na Qur’an.

ganito ang Knayang winika;

“Kailan ma’y hindi ka nakabasa ng anumang Aklat bago ito (ang Qur’an), o sumulat ka ng anumang aklat. Sa ganitong kadahilanan, katotohanan, ang tagasunod ng kasinungalingan ay maaaring maghinala.” Qur’an 29:48

Sa Chapter 7:158 ay ganito din ang ating mababasa; “(Muhammad) ang Propeta na hindi marunong bumasa at sumulat.”

Ano ang ipinahihiwatig ng Allah dito? – Hindi nga ba’t ito ay isang Dakilang Himala na ang hindi marunong bumasa at sumulat ay makagawa ng Aklat, at ito ay hindi pangkaraniwang Aklat, ito’y Himalang buhat sa Allah, kaya nga ang mga hindi naniniwala dito ay hinahamon ng Allah na gumawa ng kahit na isang Chapter na katulad ng Qur’an ang quality ng nilalaman, sinabi ng Allah;

“At kung kayo (Paganong Arabo, Hudyo at Kristiyano) ay may pag-aalinlangan hinggil sa Aming ipinadala (ang Qur’an) sa Aming Alipin na si Muhammad (saw), kung gayon, gumawa kayo ng “Surah” (Chapter) na katulad nito at inyong tawagin ang inyong mga Saksi (Katulong) liban sa Allah, kung kayo ay tunay na nagsasabi ng totoo.” Qur’an 2:23

1421 na Taon na ang nakalilipas, ang tinurang ito ng Allah ay hindi pa nagagawang gampanan ng mga kaaway ni Muhammad (saw).

Kung ang Banal na Qur’an ay gawa lamang ng isang tao na hindi marunong bumasa at sumulat, ano ang dahilan at hindi makagawa ang mga kaaway ng Islam ng kahit isang Chapter, hindi isang aklat ang hinihiling sa kanila na kanilang gawin, na katulad nito ang uri upang masabi nila na ang Qur’an ay hindi Dakilang Himala at ito ay isang huwad?
Sapagka’t ganito ang pagtatapos na winika ng Allah;

“Bu if you do it not, and you can never do it, then fear the fire (Hell) whose fuel is men and stones, prepared for the dis-believers.” Qur’an 2:24

Sa tinurang ito ng Allah, tunay na walang makagagawa ng isa pang Qur’an liban sa Kaniya, kaya’t ang Kaniyang babala, tayo ay matakot sa Apoy ng Impiyerno na ang gatong ay tao at bato, na inihanda ng Allah sa mga ayaw sumampalataya sa Kaniya.

Ganoon din naman, ang himalang ginawa ni Moses (as) ang pagbuka ng dagat, at ang himala ni Hesus (as) ang pagpaparami ng tinapay ay limitado sa lugar, panahon at taong nakamalas, nakakita at nakadama o nakatikim, ang nakakita sa pagbuka ng dagat ay wala pang isang Milyon ayon sa tala ng Bibliya.

Ang himala ng pagpaparami ng tinapay ni Hesus (as) ay limitado din sa lugar at panahon at nakita at natikman lamang ng may Labinglimang libong katao ayon narin sa Bibliya.

Datapuwa’t ang himala ni Muhammad (saw) ang Banal na Qur’an ay walang limitasyon sa lugar, at sa panahon, ito ay nakita ng Bilyong tao; nakita nila noon, nakita natin ngayon at makikita parin ng mga tao bukas hanggang sa wakas ng panahon.

winika ng Allah sa Banal na Qur’an;

“Allah will establish in strength those who believe with the word that stands firm in this world and in the hereafter;…” Qur’an 14:27

“The word of thy Lord doth find its fulfillment in truth and in justice: none can change His words: for He is the one who heareth and knoweth all.” Qur’an 6:115

Isa pang katangian ng Himala ng Banal na Qur’an na hindi maaangkin ng mga himala tulad ng pagbuka ng dagat at pagpaparami ng tinapay ay ang angkin nitong kapangyarihang mabago ang puso at isipan ng sinumang makababasa ng Banal na Qur’an, babasa ng may bukas na diwa at wagas na pagsasaliksik sa katotohanang aral at utos ng sa kaniya ay may lalang.

Batid ng mga nagsipagaral ng Bibliya na hindi nabago ng pagbuka ng dagat ang puso at isipan ng may anim na daang libong Israelitas na bumagtas sa bumukang dagat, sapagka’t ayon na rin sa tala ng Bibliya na dalawa lamang tao na bahagi ng mga tumawid dito (hindi kabilang ang mga wala pang isip na mga bata) ang nakarating sa lupang pangako, ito’y sina Joshua at Caleb, ang dahilan nawalan ng paniniwala ang mga Israelitas doon sa Diyos na nagpabuka ng dagat, malinaw na hindi nabago ng himalang ito ang kanilang pagkatao.

Ganoon din naman, ang himala ng pagpaparami ng tinapay ay hindi nagpabago sa katauhan ng mga taong nakakita at nakatikim nito, bagkos ay nagsilbi pa itong balakid at tabing sa kanilang pang-unawa, at lalo lamang silang naging mga materialistiko. Kaya’t nawika tuloy ni Hesus (as) sa kanila ang ganito ng may bahid ng kalungkutan at panghihinayang:

Sinagot sila ni Hesus at sinabi; “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako’y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo’y nagsikain ng tinapay, at kayo’y nangabusog.” Juan 6:26
Datapuwa’t ang himalang ginawa ng Diyos kay Muhammad (saw) ang Banal na Qur’an ay walang pagaalinlangan na ang mga nakakita at nakabasa nito noon ay nabago ang katauhan, mula sa mga walang moral na pamumuhay tungo sa namumukod na uri ng pagkatao na iibiging makita at madama ng iba sa kaniyang minamahal, ama, ina, anak, kapatid, kasambahay, kaibigan at kapitbahay.

Hindi lamang ang mga naunang mga taong nakakita at nakabasa ng Banal na Qur’an ang nakadama ng walang kapantay nitong kapangyarihang bumago sa puso’t isip ng tao, maging ang mga sumunod pang generasyon, at mga susunod pang salin ng lahi ay madarama ang taglay na himala ng Banal na Qur’an ang namumukod na Himalang ginawa ng Diyos sa Kaniyang huling Propeta, ang huling Propeta ng Sangkatauhan, Muhammad (saw).

“It is He who hath sent His Messenger with Guidance and the Religion of Truth, To cause it to prevail Over all religion, Even though the Pagans may detest (it).” Qur’an 9:33

TANONG: Ano ang masasabi mo sa doktrina ng “Kasalanang Mana” na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano?

SAGOT: Ito ay doktrinang gawa lamang ni San Pablo upang iligaw niya ang tao, hindi ito aral ni Hesus (as), sapagka’t ang mga bata ayon sa kaniya ay walang mga kasalanan sapagka’t sa mga katulad nila ang Kaharian ng Langit.

Ang mga bata ay nasa istado ng wala pang kasalanan sa kanilang pagsilang, busilak sa kalinisan ang puso at isip. Nagkakaroon lamang sila ng kasalanan sa sandaling sumuway na sila sa mga ipinagbabawal ng Diyos (age of accountability). Kaya sa simula ang lahat ng bata ay wala pang kasalanan katulad ng unang kalagayan nina Adan at Eba bago nila sinuway ang utos sa kanila ng Maykapal.

TANONG: Papaano naman makakamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Islam?

SAGOT: Sambahin mo ang Allah ng buo mong isip, kaluluwa, lakas, at ng buo mong puso. Huwag kang maglagay ng kasama Niya sa Pagsamba. At Sambahin mo Siya ayon sa Pamamaraang ginawa ng Kaniyang huling Propeta Muhammad (saw). Tuparin mo ang lahat ng Kaniyang ipinaguutos, iwasan mo ang lahat ng Kaniyang ipinagbabawal.

“Allah forgiveth not that partners should be set up with Him; But He forgiveth anything else, to whom He pleaseth; To set up partners with Allah is to devise a sin Most heinous indeed.” Qur’an 4:48

“O you who believe! Keep your duty to Allah and fear Him, and speak (always) the Truth, He will direct you to do righteous deeds and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger, he has indeed achieved a great success.” Qur’an 33:70-71

TANONG: Bilang panghuling katanungan, Ano ang ilan sa mga panalangin mo na nais mong matupad sa hinaharap?

SAGOT: Una, na ang aking mga mahal sa buhay, Ang aking mga Magulang, Kapatid, Asawa at aking mga Anak ay yakapin din ang relihiyong Islam, ang Sumamba lamang sa nagiisang Diyos, Ang Allah.
Ikalawa, Dalangin ko na bago nawa ako kunin ng Dakilang Allah ay marinig ko sa maraming panig ng ating bansang Pilipinas ang “Adhan” Prayer Call ng mga Muslim katulad ng nadirinig natin sa Kingdom ng Saudi Arabia.

TANONG: Bro. Ahmed, ano ang mensaheng nais mong ipaabot sa ating mga Kababayang Pilipino bago natin wakasan ang Talakayang ito?

SAGOT: Ang Tangi kong Dalangin ay magbalik Islam ang ating Bansang Minamahal, Kaya’t inaanyayahan ko ang lahat sa tanging paraan upang umunlad na muli ang ating bayan, ito ay ang pagpapasakop natin at pagsamba lamang sa nagiisang Diyos, Ang Allah. Na huwag natin Siyang lagyan ng kasama sa Kaniyang Kaluwalhatian.

Isang bukas na paanyaya sa mga naghahanap ng tunay na relihiyong bigay ng Diyos sa sangkatauhan;

Inyong masusing pag-aralan ang lahat ng aking inilahad, anoman ang inyong puna, maging pagbatikos na nais ipaabot ay malugod kong tatanggapin at susuriin din namang mabuti, at kung mayroong katotohanang makikita sa likod ng inyong mga puna ay aking tatanggapin sapagkat ang aking hangarin ay magsama sama tayo sa katotohanan.

Muli kong inaanyayahan ang mga kasapi ng mga sumusunod na sekta ng relihiyong Kristiyanismo na suriing mabuti ang pahayag na ito, samahang gaya ng;

Romano Katoliko, Iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus, Saksi ni Jehovah, Protestante, Iglesia ni Cristo, Metodista, Born Again Christians, El-Shaddai, Tinig ng Himala, Ang Dating Daan, Oasis of Love, Jesus is Lord Fellowship, Love Flock Fellowship, Jesus Miracle Crusade, Christian Life Fellowship, Word for the World, Baptist Group, Pentecostals, Sevent Day Adventist, All for Jesus Fellowship, etc. etc. etc.

Ito ang dahilan BAKIT AKO MUSLIM.

Subhanaka alahumma wa Bihamdik Ashadu Anla Ilaha Illa anta astaghfiruka wa atubu Ilaik.

Gumagalang;

Ahmed Ricalde – OIC

Islamic Information Center, Phils.


Ang Tao at ang FITRAH

Oktubre 20, 2006

ANG TAO SA ILALIM NG “FITRAH”

Ang tao ay sumailalim sa Likas na pagsunod, simula pa ng isilang ng isang ina siya ay nakasalig sa pagpala at pag-gabay ng Allah (swt). Sa panahong ito, siya ay hindi sumusuway sa lahat ng kautusang itinakda sa kaniya ng diyos hanggang sapitin niya ang kakayahang magpasya.

Sa bahaging ito ng buhay ng tao siya ay nasa ilalim ng tinatawag na “Fitrah” (Arabik) na ang kahulugan ay “Likas na pagsunod ng tao sa kalooban ng Diyos (Natural inclination of man to obey God).” Ang estadong ito ng tao sa ilalim ng “Fitrah” ay hindi nawawala, ngunit maaring malihis, malayo o maligaw.

Sa dahilang ang bata ay wala pang lakas at hindi pa wasto ang kaisipan at talino upang pumili at magpasya ayon sa kanyang sariling kagustuhan, siya ay sunod sunuran lamang sa lahat ng nais gawin ng kanyang mga magulang, o mga taong nag-aruga at nagpalaki sa kaniya. Ang mga tao sa kanyang paligid ang siyang may kakayahan akayin siya sa tama o maling landas ng pagsamba.

Sa isang tradisyon ni Propeta Muhammad (saws), siya ay nagsabi:

“ang bawa’t sanggol ay ipinanganak sa ilalim ng Fitrah, nguni’t ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo, Kristiyano o Pagano..”

(Sahih Muslim – English trans. Vol 4 p 1398#6423)

Magkagaaaayon, kung ang isang tao ay mabuhay ng nag-iisa at lumaking malayo sa anumang sibilisasyon, mamumuhay siyang sumasamba sa nag-iisang Diyos na sa kanya ay Lumikha. Kaya’t kailanman ay hindi mangyayaring siya ay maging Hudyo, Kristiyano o isang Pagano ( tulad ng Hindu o Budismo). Katiyakan na ang kanyang sasambahin ay ang nagiisang Diyos na may Likha ng Langit at Lupa at ng lahat ng nilikha, sapagka’t ito ang kanyang likas na relihiyon. Ito ang kanyang Fitrah (Likas na Pagsunod) sa Diyos na hindi nabahiran ng maling katuruan.

Tulad ng katawan ng bata o ng tao, sa simula ay nagpapasakop sa mga batas na itinakda ng Allah (swt). Ganoon din naman ang kanyang puso at kaluluwa ay nagnanais na tumalima, sumunod at magpasakop sa Allah, nguni’t ang kanyang mga magulang o mga tagapag-alaga ay pinalaki siya at tinuruan na sumunod sa kanilang mga pansariling ligaw na paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay turo at utos lamang ng tao, hindi utos ng Lumikha.

Sa paglaki ng bata, ang relihiyon na kanyang sinusunod ay hindi piniling kusa, bagkus ang relihiiyon na gawa at turo ng kanyang kapwa.

Sa sandaling sapitin ng tao ang wastong gulang at kaisipan, dapat niyang alamin ang buong katotohanan, nararapat siyang pumili at magpasya ayon sariling kalooban at kaisipan. Tungkulin niyang piliin at sundin ang tunay na relihiyon na ibinigay ng Allah (swt), ang pagpapasakop lamang sa kanya.

Ito ang “Kusang loob na pagsunod” sa Diyos. (Self free will), na naaayon sa ilalaim ng FITRAH.


Ano ang Muslim?

Oktubre 15, 2006

SINO ANG MUSLIM ?

Marami ang nag-aakala na ang Muslim ay isang taong isinilang mula sa mga magulang na Muslim, o di kaya, isang taong isinilang sa bansang Muslim. Ang lahi, kulay, tribo, angkan, o pangalan ay hindi mga batayan upang ang isang tao ay matawag na Muslim.

Ang Muslim ay ang nilikha ng Allah na Sumusunod, Sumusuko at Tumatalima sa Kanyang mga kautusan. Sa katunayan, hindi lamang tao ang matatawag na Muslim. Maging ang lahat na nilikha ng Allah bukod pa sa tao (katulad ng mga bituin sa kalangitan, ang araw at ang hangin) ay maituturing na Muslim, sapagkat silang lahat ay mga nilikha na sumusunod sa likas na batas na inilagay ng Allah sa kalikasan.

Isang kamalian at hindi kailanman matatanggap ng mga Muslim na tawagin silang mga “ Muhammedan ”, sapagkat ito ay nagbibigay kahulugan ng pagsamba kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang Islam ay hindi kailanman nagtuturo ng pagsamba sa Propeta o anumang nilikha lamang ng Allah. Bagkus, ito ay naghihikayat sa tao na sumamba lamang sa tangi at nag-iisang Allah, at nagbabawal sa anumang uri ng pagsamba na iniuukol sa nilikha.


Bakit Balik Islam?

Oktubre 14, 2006

Ang Tao ay sadyang mahina at lantad sa lahat ng panganib, maraming bagay ang nakaabang o maaaring sumalubong sa kaniyang pagtahak sa masalimuot na mundo ng buhay, mga bagay na maaaring maka-apekto sa kaniyang buong pagkatao, at tuwirang hadlangan ang kaniyang mga hangarin at mithiin sa buhay. Maaari siyang dapuan ng sakit, mawalan ng mga mahahalagang bagay, maaaring masaktan, na ang mga plano sa buhay ay hindi magkaroon ng katuparan.

Sa pagmasid ng tao sa kaniyang kapaligiran at pagtuunan ng pansin ang karagatan, ang kabundukan, ang ganda ng kalikasan, ang malalim na katahimikan ng dilim ng gabi kasabay ang pagdama ng mahalumigmig na simoy ng hanging amihan, magkaminsan ay sumasagi ang damdaming nagbabadya ng kalungkutan, kasunod ng pagtangap sa sarili ng angking kahinaan. Sa bahaging ito, malibang siya ay tuwirang may pagmamataas sa sarili at hindi tatangap sa katotohanan, ay mapag-uunawa at madarama ang damdaming mapagkumbaba at pagtangap ng pagiging maliit at mahina kung ihahambing sa mga bagay na kaniyang napagtuonan ng pansin sa kaniyang kapaligiran. Kung titimbangin ng isang tao ang bawa’t bagay, kaniyang mapagtatanto na mayroong bagay na nawawala. Kaniyang maitatanong sa sarili: “Ano ba ang kahulugan ng buhay, paano ba ito maipapaliwanag, at ano ang tunay na dahilan upang ang tao ay mabuhay?

Sa punto ito pumapasok ang usapin hingil sa Pananampalataya. Mapag’uunawa ng tao na may isang dakilang kapangyarihan sa likod ng mga hiwagang ito ng buhay, bagay na nasa likod ng lahat ng nagaganap sa buhay ng tao at sa kaniyang kapaligiran.

Magkagayon, dito magsisimulang hanapin ng tao ang mas higit sa kaniya, isang dapat na sundin, paniwalaan at sambahin. Sa kaniyang pakikipagmuni sa sarili ay pagpapasyahan niyang simulan ang pagsasaliksik upang tuklasin ang hiwagang naghuhumiyaw sa kaibuturan ng kaniyang puso’t isipan, isang malalim na mithiin na matighaw ang kaniyang pagkauhaw sa hinahanap na kasagutan.

Ito ang kamangha’manghang katangian ng tao na siyang naghihiwalay sa kaniya sa uring hayop, siya ay iba sa lahat ng nilikha, kaya naman siya ay may pananagutan sa Lumikha. Kung ang tao ay napatnubayan, kaniyang matatagpuan ang nag-iisang Diyos, tungo sa pagsasagawa ng tunay na pagsamba na siyang titighaw sa kaniyang pagkauhaw sa ispiritual na kalagayan ng buhay.

Magbalik Islam ito ay paanyaya na may malalim na kahulugan. Magbalik Islam,Paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang pagtuturo sa salita ng Allah (swt). Paanyayang ginagamit ng mga Muslim para hikayatin ang tao na magbalik sa tunay na relihion na ibinigay sa kanya ng Allah.

Ang Allah ay nagwika sa kanyang banal na Qur’an:

“Anyayahan (ang sangkatauhan) sa landas ng inyong panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at sa Banal na Qur”an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. Katotohanang lubos na batid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan,” Qur’an 16:125

Bakit mag balik Islam? Ano ba ang nais na ipakahulugan ng salitang ito? At bakit tayo nararapat magbalik dito?

Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam:

1. Sapagkat Islam ang tanging relihiyon na ibinigay ng diyos sa lahat ng kanyang nilikha.
2. Sapagkat ito rin ang unang relihiyon na sinunod ng mga ninunong pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila o ang kristianismo.